Online จำนวน : 5 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
เด็กหญิงวริศรา ระวางวงศ์
เด็กชายธนธัช รินฟอง
เด็กหญิงเฌอพัชญ์ สุขอิ่ม
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน สำหรับเด็กแรกเกิด 4 ราย ข้อมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 67 เวลา 09:56 น.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน สำหรับเด็กแรกเกิด 4 ราย ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค. 67 เวลา 10.14 น.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน สำหรับเด็กแรกเกิด 3 ราย ข้อมูล ณ วันที่ 16 ม.ค. 67 เวลา 10.14 น.
เด็กหญิงฐิตาพร กมลฉ่ำ
เด็กชายธนเสฏธ์ ปัญญามหาสิทธิ์
เด็กชายกิตติภพ ฤทธิ์ตระกูล
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน สำหรับเด็กแรกเกิด 5 ราย ข้อมูล ณ วันที่ 16 พ.ย. 66 08.33 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 2 ราย
เด็กหญิงพลอยสิรีน อ่วมสุข
เด็กหญิงจิรัชญา จันสิริ
เด็กชายคเณศวร สังขบูรณ์
เด็กชายอัครวินท์ ชูเคว็จ
เด็กชายธนากร สมบูรณ์
เด็กหญิงพิชญาดา พุทธัง
เด็กหญิงณัฎฐณิชา คล้ายประทุม
เด็กชายติณณภัทร์ เต็มเปี่ยม
เด็กหญิงติณณณาภรณ์ ลิ้มประเสริฐ
เด็กชายคุณานนท์ ลพพันธ์ทอง
เด็กชายวิชิต ทองดี
เด็กชายนริทร์ฤทธิ์ สินพรมมา
เด็กหญิงกัญญ์ณรัณ ประทุมมา
เด็กชายพขรพล คงเมือง
เด็กหญิงนารีรัตน์ สุวรรณรัตน์
เด็กชายณภัทรทนนท์ เรือนโต
เด็กชายสิบทิศ รอดนรินทร์
นางสาวภัทรพร ท้องธาร
เด็กชายณัฐกานต์ แซ่ฉั่ว
เด็กชายณพิชญ์ เชียงทอง
เด็กหญิงปัณณพร กองศรี
เด็กหญิงนราวดี ฟักทองอยู่
เด็กหญิงปิยะฉัตร อิ่มแสง
เด็กหญิงธัญณิชา กาวีระจันทร์
เด็กชายภาคิน จันทร์สว่างศรี
เด็กชายวีร์ชาพิภัทร กำภู
เด็กหญิงปุญชรัสมิ์ สมเป็น
เด็กหญิงณัฐทิตา ศรีเมฆ
เด็กชายพรรษิษฐ์ กลันทกพันธุ์
เด็กชายวีราทร เครือซ้า
เด็กชายสิริมงคล ไชยสุทัศน์
เด็กหญิงกชกร เพชรมาศ
เด็กชายเตชวิษณ์ จันทร์เขียน
เด็กชายณัฐภณ ชนารัตนานนท์
เด็กชายปวริศ รัชสุระพงษ์
เด็กหญิงปริมลดา ฉิมแป้น
เด็กชายสุประพัฒฑ์ เรือนวรรณ์
เด็กชายเมฆา เรือนวรรณ์
เด็กชายนฤบดินทร์ เงินยิ่ง
เด็กหญิงจิณัฐตา คชรัตน์
เด็กหญิงมีรัก ทองอินทร์
เด็กหญิงสุนิสา บุญสา
เด็กหญิงณัฐชา วงษ์ชัย
เด็กหญิงจุฬามาส จันทร์หอม
เด็กชายชนาธิป ส่านสม
เด็กหญิงชญาภา ศาสน์ไทย
เด็กหญิงเจนณิษา พรมรินทร์
เด็กชายธิวา อินแจ้ง
เด็กหญิงนันธิดา วงษ์เบาะ
เด็กหญิงธนัชพร คำปิวทา
เด็กหญิงจรีย์ธมน ฆารโสภณ
เด็กหญิงธนัชพร คำปิวทา
เด็กชายชนกันต์ เนียมก้อน
เด็กหญิงปวีณ์ฉัตร ปัณยธำรงกุล
เด็กหญิงณหทัย เขียวน้อย
เด็กชายวชิรภูมิ ทองลี
เด็กหญิงปัญญ์นภัส สอนใจ
เด็กหญิงณัฎฐกานต์ ตาทิพย์
เด็กหญิงอชิรญาณ์ เนื่องภิรมณ์
เด็กหญิงปภาวรินทร์ นาคสวัสดิ์
เด็กหญิงกวิสรา พรมมา
เด็กหญิงณัฐรดา อรรควงษ์ และเด็กชายณัฎฐกันต์ อรรควงษ์
เด็กชายณัฎฐพัชร์ แก่นสน
เด็กชายณัฎฐกัลย์ แก่นสน
เด็กหญิงณัฐธิดา ปัญญา
เด็กชายศิตธา จันทร์พุฒ
เด็กชายปณชัย เมฆกิจ
เด็กหญิงกชนิภา คลังศรี
เด็กหญิงธิดารัตน์ พุกวงษ์
เด็กชายณัฐนนท์ พุกวงษ์
เด็กชายวรพล แพ่งภูงา
เด็กหญิงพิชญาพร ยังผ่อง
เด็กหญิงกชนิภา คลังศรี
เด็กชายจิตติพัฒน์ ธุระ
เด็กชายธนาภัทร หลงมา
เด็กหญิงภัสสร มูลเงิน
เด็กชายธนบดินทร์ อินแก้ว
เด็กชายศุภกิจ พรมทับ
เด็กหญิงอธิชา แสงบุญเรือง
เด็กหญิงมิญชญา นพสุวรรณ์
เด็กชายณัฐพัชร์ คำแมน
เด็กชายชยพัทธ์ แม้นปาน
เด็กหญิงจีรวรรณ จิรัฐบริวัตร
เด็กชายณัฐพล ทองอินทร์
เด็กชายพงษ์ศธร แสนคำหล้า
เด็กหญิงศุภนุช ทองอ่ำ
เด็กชายพชรดนัย เพียรเกิด
เด็กชายณัฐภัทร ปวงแก้ว
เด็กชายณัฐฐาปกรณ์ เกียรติตระกูลพานิช
เด็กชายชิษณุพงศ์ เพ็ชรกำแหง
เด็กชายชญานนท์ ยมลำภู
เด็กชายชินภัทร ปัตมะพรม
เด็กชายมาติคาน วัตละยาน
เด็กหญิงจิตรสิตา บุญพิน
เด็กหญิงณัฎฐ์ธมน ชนารัตนานนท์
เด็กหญิงศิรินาถ เชียงทอง
เด็กหญิงกัญญาณัฐ จีวร
เด็กชายพิชญะ ขำมะสอน
เด็กหญิงฉัตรกมลชนก สมปู่
เด็กหญิงธัญณ์ชนก เฝือจู
เด็กหญิงญาดา ทองอินทร์
เด็กชายภาดา ทองอินทร์
เด็กชายภูรี เรขาลิลิต
เด็กชายชนาธิป มหะหมัด
เด็กชายธีธัช คำตรง
เด็กชายปัญจพล ฟักอยู่
เด็กชายทรัพย์อนันต์ ตาทิพย์
เด็กหญิงพชรมน มานิตเจริญ
เด้กชายภูริพัชร ตาชะนะ
เด็กหญิงพิมพ์ชนก พลจันทึก
เด็กหญิงภคพร เขตนิคม
เด็กชายสิรวิชญ์ จุ้ยหงษ์
เด็กหญิงมาณิตา จูกันทา
เด็กหญิงอักษิกา เจนนัดที
เด็กหญิงกวิตรี ทองดี
เด็กหญิงธัญญารัตน์ เมฆสว่างวงษ์
เด็กหญิงนิพาดา พงษ์เม่น
เด็กชายภัคพล พรหมคำ
เด็กชายฐปนนท์ บุบผะศิริ
เด็กหญิงทรัพย์ศิริ ตาทิพย์
เด็กชายพลเสฏฐ์ จันทร์นิยม
เด็กชายธนวัฒน์ ประสมทอง
เด็กชายชยกร อินทราชา
เด็กชายณภัทร นามวงษ์
เด็กชายธนากร อิ่มแสง
เด็กหญิงปรีชญา อิ่มแสง
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ไม้งาม
เด็กหญิงภัทรชัย สิงห์นาแพง
เด็กหญิงญาณวดี เขียวอ่อน
เด็กชายอภินันท์ แก้วสีนวล
เด็กชายศิวา อินแจ้ง
เด็กชายจิรกฤต สอนไว
เด็กหญิงณภัทรชนก ยอดสุวรรณ
เด็กหญิงปีใหม่ ทุมนาหาด
เด็กหญิงพนิดา เขมา
เด็กหญิงลลิตา รุ่งน้อย
เด็กหญิงวรุณพร พรมมะลิหอม
เด็กหญิงอภิชญา เขียวน้อย
เด็กชายนาราวินท์ ธงชัย
เด็กหญิงสนิฎา วงศ์ปันใจ
เด็กชายพชรพล จันทร์งาม
เด็กชายธีภพ วงศ์แสน
เด็กชายตรัยพัฒน์ วงศ์ศรีประเสริฐ
เด็กชายธนวัตน์ เพ็ชรมี
เด็กชายพลลภัตม์ บุญยัง
เด็กชายพงศกร จันทร์หวาน
เด็กหญิงอัญญาดา สุดสังข์
เด็กหญิงกรวิกา ธำรงศักดิ์
เด็กชายคเณศวร คำปาแก้ว
เด็กชายธนวัฒน์ อินทร์จันทร์
เด็กชายรัชชานนท์ ศรีจันทร์นิล
เด็กหญิงณัฐณิชา ธรรมธิ
เด็กชายสุชาครีส์ จันทร์แสง
เด็กชายธนภูมิ อินทฉิม
เด็กหญิงทิพย์พิรยา ทองโชติ
เด็กหญิงสกุลรัตน์ คงประจักษ์
เด็กหญิงณัฐนิชา วิงวาท
เด็กหญิงชนาภา แก่นจันทร์
เด็กหญิงณัฎฐกันต์ อรรควงษ์
เด็กหญิงลินณาฌา สมิทธิสุนทร
เด็กชายณัฎฐนันท์ หกขุนทด
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ไม้งาม
เด็กหญิงซีรีน กุระคาน
เด็กชายบรรณพัชร ไขแจ้ง
เด็กชายชยพล เขียวสวัสดิ์
เด็กหญิงวรรณรดา รัตนพร
เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต เจริญศรี
เด็กหญิงเฟื่องรัตน์ พัฒนพรศุภเมธี
เด็กหญิงนวินดา วิงวอน
เด็กชายรัชชานนท์ สุขสวัสดิ์
เด็ก ชายวรพล หุ่นสุวรรณ์
เด็กหญิงพิชญาภรณ์ คงศรี
เด็ก หญิงรวิสรา คำชาวนา
เด็กหญิงณฉัตร คงเมือง
เด็กหญิงพิชญาพรรณ แก้วพรมเจริญ
เด็กชายนนทิวรรธน์ เมาจา
เด็กชายธนกร สำรอง
เด็กชายวชิรวิทย์ จริยาธาราสิทธิ์
เด็กชายพชรพล ชมภู
เด็กหญิงนันธิชา สียะ
Wk
นางวริศรา โพธิ์ละคร
นางสาวปัทมาภรณ์ สร้อยมี
นางรัชนี รักฉาย
นางสาวชุติกาญจน์ สุขใจ
นางสาวหนึ่งฤทัย ใจเขียว
นางสาวนวรัตน์ เย็นสถิตย์
นางมานิตา อินต๊ะ
นางสาวณัฐธิดา ฟักอยู่
นางจุฑามาศ เกียรติตระกูลพาณิช
นางสาวปภัสรัช พุ่มมี
นางสาวชุติกาญจน์ สุขใจ
นางสาวกนกวรรณ คัชมาตย์
นางสาวอิสรีย์ ศุภเกริกกฤษฎิ์
นางสาวนงลักษณ์ พูลกสิกร
นางสาวณัฐธยาน์ จงสวัสดิ์
นางสาวกัลยรัตน์ สิงห์ทอง
นาง สาวเจนิศา อินจันทร์
นางกำไล เชื้อปราง
นางสาวธนิศา ภู่พุกก์
นางสาวสิชล เพชรโต
นางสาวกนกวรณ พรมมูล
นางสาวฐิติรัตน์ จันทร์หอม
นางสาวตรีทิพย์นิภา คำปา
นางสาว วิภา จิตโพธิ์เพชร
นางสุวรรณา พุทธัง
นางสาวนฤมล เขียวสีทอง
นางยุวดี จาดสอน
นางสาววาสนา ใจเครือ
นางสาวชุติมา กุลกัลยา
นางสาวธนาภรณ์ คุ้มสุข
นางสาวสุรีย์ พร ไพศาลกิตติคุณ
นางสาวกาญจนันดร์ จันทร์เขียน
นางสาวนิตยา ศรืนกระโทก
นางสาวกิตติยา ศรีสง่า
นางสาวจิตติมา หล้าเตจา
นางสาววรัญญา บุญมาประเสริฐ
นางสาวกุลนันท์ สืบวงษ์รุ่ง
นางสาวประภาภรณ์ เครือแก้ว
นางสาวขวัญเรือน มาคง
นางสาวฐิติวรดา แก้วดี
นางสาวเพ็ญพันธ์ จันคื้อ
นางสาวหทัยรัตน์ ผลอินทร์
นางสาวสุกัญญา ปานอ้น
นางสาวมณีวรรณ บุญทูล
นางสาวอารีรัตน์ กาบแก้ว
นางสาวจันจิรา แก้วกัณฑา
นางสาวนันทภรณ์ น่วมทิม
นางสาวปราณี กันธิยะ
นางสาวสุธิดา ชัยมาลา
นางสาววรรณสิริ เชียงทอง
นางสาวกัญญานุช ม่วงเผือก
นางพจนีย์ ใจ วงษา
นางพรรณบุปผา เกวี
นางณัฐวรรณ สิงหศักดิ์
นางสาวนันทวรรณ เขียวสอาด
นางสาวสิริกร สุวรรณใจ
นางสาวศุภวรรณ แสงสุวรรณ์
นางสาวรวยทรัพย์ เพชทิลา
นางสาวไพริน บริเวณ
นางสาวสุจิรา กาวี
นงสาวชุติมา กุลกัลยา
นางสาวราตรี กำแพงจันทร์
นางสาวสุนิสา ทองสา
นางสาวนภรพร เทียนอินทร์
นางสาวนวลจรีย์ หมีอินทร์
นางสาวภูษณิศา ไทยอุดมชัย
นางสาวกนกวรรณ คัชมาตย์
นางสาวปิยวรรณ กุตระแสง
นางสาวทิพวรรณ ขวัญอ่อน
นางสาวภัทราวดี สายเปีย
นางสาวกัญญารัตน์ คงนิล
นางสาวกนิษฐ์ สุขพันธ์
นางสาวศุภศศิน เครือปัญญานนท์
นางสาวปรารถนา แจ็งฮั้ว
เด็กหญิงรัชนีกร เนื้อไม้
นางสาวกษมา มหะหมัด
นางสาวตรีทิพย์นิภา คำปา
นางสาวสุทธณุช อิ่มพงษ์
นางสาวรัชดาเงิน สายเสือ
นางสาวใจทิพย์ คำดี
นางสาวอนัญพร เชียงลอย
นางสาววิลาสินี วงกลม
นางสาววิชญาดา บุญรอด
นางณิชาดา ศรีเพ็ญ
นางสาวมณีรัตน์ จันชูมี
นางสาวไพริน บริเวณ
นางสาวอรวรรณ เปียจันทร์
นายบรรพต ชูดี
นางสาวหนึ่งฤทัย ใจเขียว
นางสาวนวรัตน์ เย็นสถิตย์
นางสาวกนกวรรณ พรมมูล
นางสาวรักชนก แก้วอ่อน
นางสาวขนิษฐา โม้พวง
นางสาวนันทนัช พงศ์ประเสริฐ
นางสาวฐาปนี ขัดเขื่อนขาว
นางสาวชุติกาญจน์ บุญนิล
นางสาวกมลวรรณ โพธิ์ขำ
นางสาวจิตตินี สายชุ่มอินทร์
นางสาวปวริศา หาญทอง
นางสาวปรางพร เจียมอุทิศศักดิ์
นางสาวหทัยรัตน์ ผลอินทร์
นางสาวสุรีรัตน์ ไมตรีอโนทัย
นางสาวพิชชานันท์ จันปาลี
นางสาวสุภัสษร หาวงค์
นางสาวพนาไพร เกตุชู
นางสาวศศิธร พูลเลิศ
นางสาวธิดารัตน์ สีสุนาม
นางสาว วชิราภรณ์ วานิช
นางสาวจรัสดาว เพ็ชรสวรรค์
นางสาวภัคจิรา ทารัตน์สอน
นางชนันธร คำสอง
นางสาวยุพารัตน์ พิศนอก
นางรัตนิดา แซ่อุ่น
นางสาวสุนิตา เสืออินทร์
นางสาวจันทิมา เลิศพงษ์ศิลป์
นางสาวกาญจนันตร์ จันทร์เขียน
นางสาวศันศนีย์ ใจวงษา
นางสาวปิยะพร อ่อนน้อม
นางสาวปรียาวรรณ หมื่นจิตร
นางสาวดรัล แว่นแก้ว
นางเบญจภัทร บุญเนียม
นางสาวอังคนา ศรีรัตน์
นางสาวศิริวรรณ กันธิยะ
นางสาววรรษมล สาระคำ
นางสาวจินตนา อัคนิรัตน์
นางสาวนภัสวรรณ คชเถื่อน
นางสาววรรณศิริ เชียงทอง
นางลักษิกา ทาแกง
นางสาววิลาสินี วงกลม
นางวริยา สมเป็น
นางสาวจันจิรา แก้วกัณฑา
นางสาวขวัญหทัย มุ่มเมือง
นางสาวกนกวรรณ สิทธิวงศ์
นางสาวอัจจิมา ชุมภู
นางสาวตวงรัตน์ จันทร์เกษ
นางสาวปิยะ ฉัตร ใจอ้าย
นางสาวอภิญญา แก้วกลาง
นางสาวมณี พันธ์ วงศ์แสน
นางสาววรลักษณ์ อ่ำเอี่ยม
นางสาวอร ณิชา ทับประดิษฐ
นางสาวทวินันท์ อิ่มมี
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2564 (ปรับปรุงล่าสุด 24 เม.ย. 2564) สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000