Online จำนวน : 38 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
ประกวดราคาเช่ารถยนต์ดดยสาร 12 ที่นั่ง (รถตู้) เครื่องยนต์ดีเซลขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 2 คัน (ปีงบ 67-71) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธี e-bidding - 02 กรกฎาคม 2567 จำนวนผู้อ่าน 529 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานเอนกประสงค์ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ด้านทิศตะวันตก) ด้วยวิธี e-bidding - 27 มิถุนายน 2567 จำนวนผู้อ่าน 528 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา และลานจอดรถภายในสนามกีฬาตากสิน ทม.ตาก ด้วยวิธี e-bidding - 24 พฤษภาคม 2567 จำนวนผู้อ่าน 570 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร ด้วยวิธี e-bidding - 08 พฤษภาคม 2567 จำนวนผู้อ่าน 710 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนท่าเรือ (ช่วงสี่แยกวัดมะเขือแจ้ ถึง สี่แยกศูนย์บริการสาธารณสุข) ด้วยวิธี e-bidding - 10 เมษายน 2567 จำนวนผู้อ่าน 718 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนตากสิน (ช่วงสี่แยกศาลฯตากสิน ถึง ธ.กรุงศรีฯ) ด้วยวิธี e-bidding - 29 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวนผู้อ่าน 1071 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาตากสิน ด้วยวิธี e-biddding - 05 มีนาคม 2567 จำนวนผู้อ่าน 1075 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ด้วยวิธี e-bidding - 20 พฤศจิกายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 2247 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ประจำปี ๒๕๖๖ ด้วยวิธี e-bidding - 30 ตุลาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 2267 คน
ประกาศเทศบาลเมืองตาก เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน - 26 ตุลาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 2248 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ช่วงที่ 3 ส่วนที่คงเหลือ โดยวิธีคัดเลือก - 27 กันยายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 2536 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมห้องน้ำอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ด้วยวิธี e-bidding - 12 กันยายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 2336 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 06 กันยายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 2129 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองน้ำมณีบรรพตบริเวณด้านทิศเหนือฝั่งตะวันออก ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 25 สิงหาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 2139 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนมหาดไทยบำรุง - ถนนท่าเรือ ช่วง กท.0+280 - 0+850 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 11 สิงหาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 2168 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมบ้านแสนสราญ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 09 สิงหาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 2129 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 08 สิงหาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 2132 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำสายทางข้างโรงแรมสวนสิน ตำบลระแหง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 08 สิงหาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 2146 คน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2566 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2566) - 18 กรกฎาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 2112 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 13 มิถุนายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 2201 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าหนังสือเรียน) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 26 พฤษภาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 2127 คน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2566 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2566)กองคลัง - 19 เมษายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 2139 คน
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2566 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2566) สถานธนานุบาล - 19 เมษายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 2173 คน
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - 29 มีนาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 2141 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 28 มีนาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 2163 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตลาดกลางธุระกิจชุมชน ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 1 แห่ง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 27 มีนาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 2201 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงจุดจอดรถบริเวณสวนสาธารณะริมน้ำปิงเดิมและก่อสร้างลานสำหรับจอดรถ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 16 มีนาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 2234 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า ขนาดท่อไม่น้อนกว่า 8 นิ้ว สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 10000 ลิตรต่อนาที จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 01 มีนาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 2144 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบปิคอัพ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding - 14 ธันวาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 2173 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ด้วยวิธี e-bidding - 08 พฤศจิกายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 2239 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธี e-bidding - 06 ตุลาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 2192 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล กำลังเครื่องไม่น้อยกว่า 240 แรงแม้ มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding - 23 กันยายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 2222 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อหนังสือเรียน ด้วยวิธี e-bidding - 21 มิถุนายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 2294 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค ดำเนินการจัดหาถุงยังชีพให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ จำนวน 17 ครอบครัว (กองสวัสดิการสังคม) - 10 มิถุนายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 2322 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าหนังสือเรียน) ด้วยวิธี e-bidding - 27 พฤษภาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 2285 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค ดำเนินการจัดหาถุงยังชีพให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ จำนวน 49 ครอบครัว (กองสวัสดิการสังคม) - 24 พฤษภาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 2310 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค ดำเนินการจัดหาถุงยังชีพให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ จำนวน 79 ครอบครัว (กองสวัสดิการสังคม) - 21 เมษายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 2364 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค ดำเนินการจัดหาถุงยังชีพให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ จำนวน 84 ครอบครัว (กองสวัสดิการสังคม) - 19 เมษายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 2315 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค ดำเนินการจัดหาถุงยังชีพให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ จำนวน 49 ครอบครัว (กองสวัสดิการสังคม) - 31 มีนาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 2315 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้งโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองน้ำมณีบรรพต บริเวณด้านทิศเหนือฝั่งตะวันออก ด้วยวิธี e-bidding - 30 มีนาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 2281 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค ดำเนินการจัดหาถุงยังชีพให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ จำนวน 45 ครอบครัว (กองสวัสดิการสังคม) - 18 มีนาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 2343 คน
ประกาศผู้ชระการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสวนเฉลิมพระเกียรติริมน้ำปิง ด้วยวิธี e-bidding - 11 มีนาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 2350 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค ดำเนินการจัดหาถุงยังชีพให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ จำนวน 23 ครอบครัว (กองสวัสดิการสังคม) - 11 มีนาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 2291 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค ดำเนินการจัดหาถุงยังชีพให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ จำนวน 18 ครอบครัว (กองสวัสดิการสังคม) - 04 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวนผู้อ่าน 2376 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค ดำเนินการจัดหาถุงยังชีพให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ จำนวน 29 ครอบครัว (กองสวัสดิการสังคม) - 26 มกราคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 2333 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค ดำเนินการจัดหาถุงยังชีพให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ จำนวน 12 ครอบครัว (กองสวัสดิการสังคม) - 07 มกราคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 2384 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค ดำเนินการจัดหาถุงยังชีพให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ จำนวน 36 ครอบครัว (กองสวัสดิการสังคม) - 29 ธันวาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2381 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค ดำเนินการจัดหาถุงยังชีพให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ จำนวน 17 ครอบครัว (กองสวัสดิการสังคม) - 17 ธันวาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2376 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค ดำเนินการจัดหาถุงยังชีพให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ จำนวน 10 ครอบครัว (กองสวัสดิการสังคม) - 26 พฤศจิกายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 2379 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักซอยเพชรเรือนทอง ด้วยวิธี e-bidding - 23 พฤศจิกายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 2369 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยใต้นิคมครู ด้วยวิธี e-bidding - 23 พฤศจิกายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 2477 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักซอยเหนือธนาคารออมสิน ด้วยวิธี e-bidding - 23 พฤศจิกายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 2371 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค ดำเนินการจัดหาถุงยังชีพให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ จำนวน 32 ครอบครัว (กองสวัสดิการสังคม) - 11 พฤศจิกายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 2663 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค ดำเนินการจัดหาถุงยังชีพให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ จำนวน 3 ครอบครัว (กองสวัสดิการสังคม) - 05 พฤศจิกายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 2662 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค ดำเนินการจัดหาถุงยังชีพให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ จำนวน 3 ครอบครัว (กองสวัสดิการสังคม) - 05 พฤศจิกายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 2651 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมโป๊ะเวทีกลางน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 29 ตุลาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2665 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมคระกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ ครั้งที่ 3/2564 - กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 28 ตุลาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2686 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค ดำเนินการจัดหาถุงยังชีพให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ จำนวน 29 ครอบครัว (กองสวัสดิการสังคม) - 26 ตุลาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2650 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค ดำเนินการจัดหาถุงยังชีพให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ จำนวน 6 ครอบครัว (กองสวัสดิการสังคม) - 26 ตุลาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2664 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค ดำเนินการจัดหาถุงยังชีพให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน 1 ครอบครัว - 21 ตุลาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2620 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค ดำเนินการจัดหาถุงยังชีพให้ผู้เสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 24 ครอบครัว กองสวัสดิการสังคม - 15 ตุลาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2661 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำป้ายไวนิล พิธีเปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนเทศบาลเมืองตากฯ จำนวน 3 ป้าย - กองสวัสดิการสังคม - 15 ตุลาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2741 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค ดำเนินการจัดหาถุงยังชีพให้ผู้เสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 1 ครอบครัว กองสวัสดิการสังคม - 15 ตุลาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2658 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค ดำเนินการจัดหาถุงยังชีพให้ผู้เสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 6 ครอบครัว กองสวัสดิการสังคม - 15 ตุลาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2669 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตกแต่งสถานที่ พิธีเปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลเมืองตาก กองสวัสดิการสังคม - 14 ตุลาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2693 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค ดำเนินการจัดหาถุงยังชีพให้ผู้เสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 2 ราย กองสวัสดิการสังคม - 14 ตุลาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2628 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค ดำเนินการจัดหาถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยฯ จำนวน 589 ราย (กองสวัสดิการสังคม) - 04 ตุลาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2728 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยเลียบหนองคา เชื่อมถนนซอยหลังศูนย์สร้างทางตาก ด้วยวิธี e-bidding - 27 กันยายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 2706 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้งก่อสร้างปรับปรุงถนนมหาดไทยบำรุง ตั้งแต่สี่แยกหลังพิพิธภัณฑ์ถึงสี่แยกไฟแดงวัดมะเขือแจ้ ด้วยวิธี e-bidding - 27 กันยายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 2753 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงลานแอโรบิค เทศบาลเมืองตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 27 กันยายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 2738 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดหายารักษาน้ำ้กัดเท้า ดำเนินการจัดหาถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยสาธารณภัย ฯ รวมทั้งสิ้น 795 ราย กองสวัสดิการสังคม - 23 กันยายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 2688 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค ดำเนินการจัดหาถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยสาธารณภัย ฯ รวมทั้งสิ้น 795 ราย กองสวัสดิการสังคม - 23 กันยายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 2814 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 16 กันยายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 2672 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตาก จำนวน ๒ โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 17 กันยายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 2717 คน
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยข้างคลินิกหมอราเมศ ด้วยวิธี e-bidding - 16 กันยายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 2709 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค ดำเนินการจัดหาถุงยังชีพให้บุคคลฯ (กองสวัสดิการสังคม) - 07 กันยายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 2680 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 80-8383 ตาก จำนวน 17 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 07 กันยายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 2707 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา จำนวน 16 รายการ (ศูนย์บริการสาธารณสุข) - 07 กันยายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 2709 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 27 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2721 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ ฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 27 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2730 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน 80-9963 ตาก เลขครุภัณฑ์ 011-60-0013 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 23 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2674 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 20 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2723 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ฯ จำนวน 2 รายการ(ศูนย์บริการสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 20 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2693 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 20 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2657 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองช่างสุขาภิบาล) - 16 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2671 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมฯ ผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบฯ 2564 จำนวน 4 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองสวัสดิการสังคม - 16 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2661 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายอะคริลิค โครงการปรับสภาพแวดล้อมฯ จำนวน 1 รายการ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 16 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2644 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายอะคริลิค โครงการปรับสภาพแวดล้อมฯ จำนวน 1 รายการ(3ป้าย) กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 16 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2659 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ฯ จำนวน 12 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 16 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2661 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 10 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2677 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตะแกรงแยกขยะรีไซเคิลฯ จำนวน 6 ชุด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 06 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2677 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 06 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2687 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมอาชีพพันธุ์กล้าไม้ฯ จำนวน 8 รายการ (กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) - 30 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2667 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลภายในเขตเทศบาลเมืองตาก (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่ 2 ส.ค. - 30 ก.ย. 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 30 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2729 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการบุคคล งานรักษาความสะอาด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 ส.ค. - 30 ก.ย. 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 30 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2692 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - 29 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2677 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่นและอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - 29 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2688 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมอาชีพเพาะพันธุ์กล้าไม้ฯ กองสวัสดิการสังคม - 27 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2684 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมฯ การทำหมูฝอยฯ - กองสวัสดิการสังคม - 23 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2719 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนปั้มไฮดรอลิกฯ หมายเลขครุภัณฑ์ 002-35-0010 กองช่างสุขาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 19 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2659 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 334 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 | 2 |  3 |  4 | 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2564 (ปรับปรุงล่าสุด 24 เม.ย. 2564) สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000