Online จำนวน : 3 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเวล กำลังเครื่องไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-Bidding - 27 ตุลาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 546 คน
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ด้วยวิธี e-bidding - 25 ตุลาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 358 คน
ประกวดราคาจ้าง โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ประจำปี ๒๕๖๖ ด้วยวิธี e-bidding - 16 ตุลาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 393 คน
ประกาศ อบต.น้ำรึม -ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯ ด้วยวิธี e-bidding - 27 กันยายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 375 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล กำลังเครื่องไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า มีปริมาณความจุไม่น้อยกว่า 8000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 22 กันยายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 405 คน
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสถานบริการสุขภาพ และสภาพแวดล้อม ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองตาก ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 20 กันยายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 397 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า อาคารเรียนสร้อยอินทรนิล โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 19 กันยายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 379 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารกิตติคุณ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 12 กันยายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 392 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสวนสราญรมย์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 06 กันยายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 375 คน
ร่าง ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 47 แรงม้า จำนวน 1 คัน พร้อมอุปกรณ์ ต่อพ่วงจำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 05 กันยายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 382 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักซอยข้างบ้านอาจารย์นัยวัฒน์ ชุมชนปทุมคีรี เทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 01 กันยายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 381 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสวนสราญรมย์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 30 สิงหาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 374 คน
ประกวดราจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารกิตติคุณ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 - 30 สิงหาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 370 คน
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1 กิตติขจร สังกัดเทศบาลเมืองตาก เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในงานราชการ - 28 สิงหาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 381 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง/ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนทั้ง 4 อาคาร โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 25 สิงหาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 371 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารเรียนสร้อยอินทนิล โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 25 สิงหาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 363 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมห้องน้ำอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 23 สิงหาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 339 คน
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล กำลังเครื่องไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า มีปริมาณความจุไม่น้อยกว่า 8000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 22 สิงหาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 388 คน
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารกิตติคุณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 22 สิงหาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 364 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักซอยข้างบ้านอาจารย์นัยวัฒน์ ชุมชนปทุมคีรี เทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 15 สิงหาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 389 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองน้ำมณีบรรพต บริเวณด้านทิศเหนือฝั่งตะวันออก ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 08 สิงหาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 375 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารกิตติคุณ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 08 สิงหาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 369 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 08 สิงหาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 358 คน
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล กำลังเครื่องไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า มีปริมาณความจุไม่น้อยกว่า 8000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 25 กรกฎาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 440 คน
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ซอยข้างบ้านอาจสรย์นัยวัฒน์ ชุมชนปทุมคีรี เทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 18 กรกฎาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 379 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 280 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 | 2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 | 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2564 (ปรับปรุงล่าสุด 24 เม.ย. 2564) สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000