Online จำนวน : 4 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 15 มีนาคม 2567 จำนวนผู้อ่าน 527 คน
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน - 07 เมษายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 1734 คน
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน - 19 เมษายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 2403 คน
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบ 2564 - 08 เมษายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 15545 คน
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 14 มกราคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 13265 คน
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบ 2561 - 10 ตุลาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 4727 คน
รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2560 - 06 ตุลาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 5141 คน
จำนวนเนื้อหาทั้งหมด : 7 เรื่อง เปิดหน้าถัดไป 1 | 
 
ตอบข้อร้องเรียน กรณี ขอให้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างถนนไม่ติด - 08 พฤษภาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 4737 คน
ตอบข้อร้องเรียน กรณี บ่อขยะมูลฝอย - 13 มีนาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 4765 คน
ตอบข้อร้องเรียน กรณี ไฟฟ้าดับหลังวัดดอนแก้ว - 09 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวนผู้อ่าน 4875 คน
ตอบข้อร้องเรียน กรณี ขอให้ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง - 02 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวนผู้อ่าน 4692 คน
ตอบข้อร้องเรียน กรณี เรื่อง ร้านค้าเส้นถนนจอมพลตั้งวางสิ่งของและต่อเติมลุกล้ำทางเท้า - 23 กันยายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 4958 คน
ตอบข้อ ร้องเรียน กรณี เรื่อง การใช้พื้นที่บริเวณถนนข้างวัดโคกพลู (สายหลังศาลตากสิน) - 23 กันยายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 5693 คน
ตอบข้อร้องเรียน กรณี เรื่อง ร้านค้ารุกล้ำไปในที่บาทวิถี และพื้นผิวจราจร - 23 กันยายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 5209 คน
ตอบข้อร้องเรียน กรณี เรื่อง น้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นภายในบริเวณวัดไผ่ล้อม - 23 กันยายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 5479 คน
ตอบ ข้อร้องเรียน กรณี การก่อสรา้งถนนบริเวณวัดมะเขือแจ้ และบริเวณถนนหน้าสนามกีฬา - 23 กันยายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 5004 คน
ตอบข้อร้องเรียน กรณี เรื่อง ร้องเรียนผู้นำท้องถิ่น - 09 กันยายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 5087 คน
จำนวนเนื้อหาทั้งหมด : 10 เรื่อง เปิดหน้าถัดไป 1 | 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2564 (ปรับปรุงล่าสุด 24 เม.ย. 2564) สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000