Online จำนวน : 3 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
กระดานข่าวประจำสัปดาห์ 4 กันยายน 2566 - 8 กันยายน 2566 - 27 กันยายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 2110 คน
...
กระดานข่าวประจำสัปดาห์ 11 กันยายน 2566 - 15 กันยายน 2566 - 20 กันยายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 427 คน
การประมูลทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล - 19 กันยายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 380 คน
กระดานข่าวประจำสัปดาห์ 4 กันยายน 2566 - 8 กันยายน 2566 - 15 กันยายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 390 คน
รายชื่อคลังปัญญาผู้สูงอายุเทศบาลเมืองตาก ประจำปี 2566 - 13 กันยายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 375 คน
รายงานผลกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ - 08 กันยายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 389 คน
กระดานข่าวประจำสัปดาห์ 29 สิงหาคม2566 - 3 กันยายน 2566 - 08 กันยายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 368 คน
ประชาสัมพันธ์มิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐจัดทำเอกสารการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนปลอม - 31 สิงหาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 363 คน
...
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคอมไทยไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่3 (เพศชาย) ณ ศูนย์สอบจังหวัดชลบุรี - 11 เมษายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 626 คน
การมอบนโยบาย No Gift Policy - 30 มกราคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 1162 คน
รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 07 เมษายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 426 คน
ประชุมหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองตาก ครั้งที่ 2/2566 ประจำเดือน มีนาคม 2566 - 07 เมษายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 588 คน
ประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนเมือง เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองตาก พ.ศ. 2566-70 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 - 09 มีนาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 775 คน
...
ขอเชิญผู้รับบริการหรือติดต่อของ หน่วยงานรัฐ ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงานรัฐ ประจำปี 2566 - 08 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวนผู้อ่าน 42737 คน
ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ - 31 มกราคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 435 คน
เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 - 15 พฤศจิกายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 463 คน
...
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประกอบโครงการก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน พื้นที่เทศบาลเมืองตาก และชุมชนต่อเนื่อง จังหวัดตาก - 12 ตุลาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 519 คน
เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 - 02 กันยายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 491 คน
ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 187 รายการ - 15 สิงหาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 714 คน
ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 - 09 สิงหาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 511 คน
เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 - 25 กรกฎาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 601 คน
การจัดเวทีประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประกอบการขอต่อใบอนุญาตดูดทรายในแม่น้ำปิง ตามมาตร 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ราย นาม คกร เพียรสุภาพ และนายธนรัตน์ อัศวสุธีรกุล - 08 กรกฎาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 544 คน
กำหนดการ โครงการอนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ ตลาดวินเทจ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองตาก - 06 กรกฎาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 587 คน
มาตราการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อย หรือกาะทำการอย่างใดเพื่อให้บั้งไฟ ตะไล หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 - 04 กรกฎาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 508 คน
พาณิชย์ จำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงคุณภาพดี ราคาประหยัด - 04 กรกฎาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 490 คน
ประชาสัมพันธ์การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก - 04 กรกฎาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 482 คน
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 - 02 กรกฎาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 485 คน
นโยบายการไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 23 มิถุนายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 498 คน
asd ...
ปิดซ่อมแซมทาสีพื้นสนามกีฬาตากสิน เทศบาลเมืองตาก (สนามฟุตซอล สนามบาสเกตบอล และสนามวอลเลย์บอล) - 17 มิถุนายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 479 คน
ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 - 16 มิถุนายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 493 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 261 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 | 2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 | 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2564 (ปรับปรุงล่าสุด 24 เม.ย. 2564) สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000