Online จำนวน : 4 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
ระเบียบคณะกรรมการผังเมืองว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะมีสิทธิ์ยื่นคำร้องการยื่นคำร้องและวิธีพิจารณาคำร้องเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวม พ.ศ. 2564 - 15 พฤศจิกายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 491 คน
การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองตาก ตั้งแต่วันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2564 - 12 พฤศจิกายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 338 คน
การเปิดลงทะเบียนพื้นที่จำหน่ายสินค้า (เฉพาะผู้ค้ารายรอบอาคารกิตติคุณ) และพื้นที่จำหน่ายกระทง - 04 พฤศจิกายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 362 คน
การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองตาก ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2564 - 01 พฤศจิกายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 345 คน
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เพิ่มเติม) ตาม พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 - 19 ตุลาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 363 คน
การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองตาก ตั้งแต่วันที่ 18 - 31 ตุลาคม 2564 - 15 ตุลาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 366 คน
ผลการคัดเลือกนักเรีนยและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา - 04 ตุลาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 420 คน
การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองตาก 4 รูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 408 คน
อนุญาตให้จัดการจราจรเดินรถทางเดียว บริเวณถนนซอยข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัด(เก่า) อ.เมือง จตาก เวลา 16.00 - 20.00 น. - 30 กันยายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 371 คน
การประมูลทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล ประจำเดือน ตุลาคม 2564 - 23 กันยายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 438 คน
การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองตาก 4 รูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 16 -30 กย. 2564 - 10 กันยายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 459 คน
การจัดประชุมประชาคม เพื่อรับฟังความต้องการของประชาชน ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองตาก พ.ศ. 2566-2570 - 08 กันยายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 416 คน
การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองตาก - 01 กันยายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 426 คน
ขอความร่วมมือสถานประกอบการ โรงแรม รีสอร์ท สถานบันเทิง ร้านบริการอาหารและเครื่องดื่ม ขึ้นทะเบียนสถานประกอบการทางธุรกิจ - 20 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 432 คน
การรับชำระเงินผ่านระบบโอนเงินออนไลน์ เทศบาลเมืองตาก - 11 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 432 คน
มาตราการให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ระหว่างสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - 11 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 399 คน
การผ่อนผันหรือขยายเวลาชำระหนี้แก่ผู้จำนำ และรับชำระค่าบริการผ่านแอปพลิเคชั่นธนาคาร - 06 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 405 คน
การป้องกันเด็กจมน้ำ - 06 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 408 คน
การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองตาก ระหว่างวันที่ 2-13 ส.ค. 2564 - 30 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 403 คน
...
การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองตาก ระหว่างวันที่ 19-30 ก.ค. 2564 - 19 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 431 คน
...
การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองตาก ระหว่างวันที่ 12-16 ก.ค. 2564 - 09 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 424 คน
...
การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองตาก ระหว่างวันที่ 5-9 ก.ค. 2564 - 08 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 438 คน
...
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองตาก พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564 - 18 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 475 คน
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำ เทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตาก (แทนตำแหน่งที่ว่าง) - 17 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 465 คน
เชิญชวนประชาชนผู้สนใจ สมาชิกในครอบครัวผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ อาสมัครหรือผู้ที่สนใจ เข้าถึงหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชม. ในรูปแบบ Online e-learning - 09 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 459 คน
ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ - 08 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 456 คน
เปิดพิพิธภัณฑ์เมืองเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตาก - 04 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 469 คน
การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง เพื่อคัดเลือกผู้แทนร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น - 19 พฤษภาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 501 คน
ประชาสัมพันธ์ แนวทางการรับมอบตัวนักเรียน ของโรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร - 17 พฤษภาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 489 คน
คำสั่งจังหวัดตาก เรื่อง แก้ไขคำสั่งจังหวัดตาก ที่ 1415/2564 ลงวันที่ 30 เม.ย. พ.ศ. 2564 - 06 พฤษภาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 521 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 204 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 | 2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 | 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2564 (ปรับปรุงล่าสุด 24 เม.ย. 2564) สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000