Online จำนวน : 2 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคอมไทยไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่3 (เพศชาย) ณ ศูนย์สอบจังหวัดชลบุรี - 11 เมษายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 80 คน
การมอบนโยบาย No Gift Policy - 30 มกราคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 230 คน
รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 07 เมษายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 31 คน
ประชุมหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองตาก ครั้งที่ 2/2566 ประจำเดือน มีนาคม 2566 - 07 เมษายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 61 คน
ประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนเมือง เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองตาก พ.ศ. 2566-70 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 - 09 มีนาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 256 คน
...
ขอเชิญผู้รับบริการหรือติดต่อของ หน่วยงานรัฐ ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงานรัฐ ประจำปี 2566 - 08 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวนผู้อ่าน 287 คน
ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ - 31 มกราคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 57 คน
เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 - 15 พฤศจิกายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 110 คน
...
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประกอบโครงการก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน พื้นที่เทศบาลเมืองตาก และชุมชนต่อเนื่อง จังหวัดตาก - 12 ตุลาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 151 คน
เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 - 02 กันยายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 142 คน
ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 187 รายการ - 15 สิงหาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 353 คน
ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 - 09 สิงหาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 162 คน
เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 - 25 กรกฎาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 245 คน
การจัดเวทีประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประกอบการขอต่อใบอนุญาตดูดทรายในแม่น้ำปิง ตามมาตร 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ราย นาม คกร เพียรสุภาพ และนายธนรัตน์ อัศวสุธีรกุล - 08 กรกฎาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 194 คน
กำหนดการ โครงการอนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ ตลาดวินเทจ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองตาก - 06 กรกฎาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 225 คน
มาตราการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อย หรือกาะทำการอย่างใดเพื่อให้บั้งไฟ ตะไล หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 - 04 กรกฎาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 162 คน
พาณิชย์ จำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงคุณภาพดี ราคาประหยัด - 04 กรกฎาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 146 คน
ประชาสัมพันธ์การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก - 04 กรกฎาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 131 คน
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 - 02 กรกฎาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 123 คน
นโยบายการไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 23 มิถุนายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 143 คน
asd ...
ปิดซ่อมแซมทาสีพื้นสนามกีฬาตากสิน เทศบาลเมืองตาก (สนามฟุตซอล สนามบาสเกตบอล และสนามวอลเลย์บอล) - 17 มิถุนายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 135 คน
ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 - 16 มิถุนายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 149 คน
สรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินโครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม - 10 มิถุนายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 166 คน
การป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยใช้มาตรการ 5ป + 1ข - 10 มิถุนายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 163 คน
จังหวัดตาก และ สนง. กสทช. แจ้งเตือนภัย!!!! แก๊งคอลเซ็นเตอร์ โทรศัพท์ล่อลวงประชาชน - 10 มิถุนายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 145 คน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ขอความร่วมมือท่าน ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - 18 พฤษภาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 181 คน
การรับฟังการชี้แจงทำความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อจะดำเนินงานโครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในวันจันทร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.ศาลาประชาคมหมู่บ้านเนินมะคึก หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำรึม - 09 พฤษภาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 227 คน
การประมูลให้เช่าพื้นที่ตลาดสดเทศบาล 2 เทศบาลเมืองตาก - 28 เมษายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 193 คน
การประมูลทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 - 12 เมษายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 181 คน
ปิดการใช้สนามแบดมินตัน เทศบาลเมืองตาก เนื่องในวันหยุดนักขัตฤกษ์วันสงกรานต์ ตั้งแต่ 13-15 เม.ย. 65 - 08 เมษายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 219 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 253 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 | 2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 | 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2564 (ปรับปรุงล่าสุด 24 เม.ย. 2564) สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000